MULTİVAC-OİL

MULTİVAC-OİL

MULTIVAC OIL; sığır, koyun ve keçilerin; enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck -BraxyUke disease) ve bradzot, kuzuların bulaşıcı karakterli dizanteri'sıne buzağıların gastroenteritisi

MULTİVAC-OİL

Kompozisyonu

MULTIVAC OIL, Cl. perfringens tip B, C. D (p- ve c-toksoidleri). Cl. oedematiens tip A (a-toksoidi). Cl. septicum (a-toksoidi) ve Cl. chauvoei (anakültür) bakterilerinin inaktıf anakültür ve toksoidlerini içeren mineral yağ adjuvantı ile emülsitiye edilmiş polivalan - kombine, toksoid ve anakültür karakterinde bir aşıdır.

MULTIVAC OIL aşısı, aşılanan hayvan kan serumunun bir ml sinde:

Cl. perfringens tip B. C, D                            10 I.U P- antitoksini

Cl. oedematiens tip A

Cl. septicum

Cl. chauvoei 

Endikasyonları:

MULTIVAC OIL; sığır, koyun ve keçilerin; enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck -BraxyUke disease) ve bradzot, kuzuların bulaşıcı karakterli dizanteri'sıne. buzağıların gastroenteritisi. enterotoksemi, koyunların enfeksiyoz nekrotik nepatıtisl. sığırların yanıkara ve gazlı gangren hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Kontraendikasyonları:

Aşı doğumuna 4 hafta kalanlara ve endikasyonda belirtilen hastalıkların belirtilen başlamış hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama Şekli ve Dozu:

Kullanımdan önce oda ısısına kadar ılıtıldıktan ve iyice çalkalandıktan sonra enjekte edilmelidir. Daha önceden hiç aşılanmamış hayvanlar için MULTIVAC OIL Aşısı. 14-21 gün ara ile sığırlara 4 ml + 4 ml, koyun ve keçilere 2 ml+ 2 ml. kuzu ve oğlaklara 1 ml +1 ml halinde 2 kere yapılır. Daha önceden aşılanmış hayvanlarda ise aşı; sığırlara 4 ml buzağılara 2 ml, koyun-keçilere 2 ml ve kuzu- oğlaklara 1 ml yapılır.

Aşı. sığırlara göğüs kemiğinden 15 cm, koyuntarda ise 5 cm ileride boyuna yakın orta bölgeye deri altı (subkutan) veya kas içi (intramusküler) yolla tatbik edilir. Keçilerde de koyunlarda olduğu gibi kullanılır.

Önemli Uyarılar:

  1. Sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır
  2. Aşılama esnasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır.
  3. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır
  4. Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
  5. Aşı endikasyon spektrumunda belirtilen hastalıklardan biri ile hasta olan hayvanlarda kullanılmamalıdır
  6. Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edilmelidir. Yetkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Vetenner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan Etkiler:

Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, antialerjik, antiadrenerjik ve antihistaminik preparatlarfa kontrol altına alınabilir.

İmhası gereken aşıların imha koşulları:

Otoklavda 121 °C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır.

Yasal Arınma Süresi:

Aşılanan hayvanlar 28 gün süre ile kesime sevk edilmemelidir.

Saklama Koşulları:

+ 2 °C / + 8 °C'de saklanmalı ve taşınmalıdır. Dondurulmamalı, ışıktan korunmalıdır Ambalaj şekli:

20 ml, 50 ml,  100 ml ve 200 ml'lik şişelerde ambalajlanır.